Uchwała

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki jest samorządową instytucją kultury, utworzoną Uchwałą Nr XLVI/341/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. Biblioteka Publiczna i Ryńskie Centrum Kultury z dniem 1 stycznia 2019 r. zostały połączone. W wyniku połączenia powstał RPEKiT. Celem RPEKiT w zakresie działalności kulturalno-oświatowej i turystycznej jest tworzenie warunków do zaspakajania i rozwijania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, oświaty, turystyki i rekreacji, a także upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności. Zaś celem RPEKiT w zakresie działalności bibliotecznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Ryn oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

 

 

Skip to content