Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-02-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Dąbrowska.
 • E-mail: mgbpryn@wbp.olsztyn.pl
 • Telefon: 87 737 50 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki
  • Adres: Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki, ul. Mikołaja Kopernika16, 11-520 Ryn
  • E-mail: mgbpryn@wbp.olsztyn.pl
  • Telefon: 87 737 50 40

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie ul. Mikołaja Kopernika 16, 11-520 Ryn – budynek główny

Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki mieści się w budynku 2-piętrowym i posiada jedno wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, przy którym znajduje się pochylnia umożliwiającą wjazd wózkiem od strony ulicy Mikołaja Kopernika. Pochylnia posiada poręcz z dwóch stron.
Możliwy dojazd do posesji samochodem.
Przed budynkiem Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Z poziomu parteru wszystkie kondygnacje budynku są skomunikowane za pośrednictwem windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (wyposażona w informację głosową, wypukłe przyciski z numerami pięter i oznaczenia w alfabecie Braille’a).
W budynku są dwie toalety (na parterze i na pierwszym piętrze) przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (zainstalowana odpowiednio przystosowana miska ustępowa i umywalka, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych).
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 • Budynek Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie ul. Szkolna 1, 11-520 Ryn

Budynek posiada jedno wejście nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
Możliwy dojazd do posesji samochodem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób  z niepełnosprawnościami.
Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 • Budynek Filii Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich, Sterławki Wielkie 54, 11-520 Ryn

Filia Biblioteki Publicznej w Sterławkach Wielkich mieści się w budynku współużytkowanym z Ochotniczą Strażą Pożarną. Posiada jedno wejście nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Brak pochylni.
Możliwy dojazd do posesji samochodem.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W części budynku użytkowanej przez bibliotekę nie ma toalety przystosowanej dla osób  z niepełnosprawnościami.
Do wszystkich pomieszczeń bibliotecznych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Brak dostępności tłumacza języka migowego w formie bezpośredniej oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Skip to content