Klauzula RODO

Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie z siedzibą przy ul. Mikołaja Kopernia 16, 11-520 Ryn. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, Panią Marię Kowalik-Sobczak, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego:  m.kowalik-sobczak@gptogatus.pl, oraz drogą telefoniczną pod numerem: 533-327-046.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe uczestników zajęć, warsztatów i imprez przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych oraz umożliwienia wzięcia udziału w zajęciach i zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Zgoda może zostać cofnięta w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z zawarciem lub realizacją umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie lub zawarcie umowy). Jeżeli Administrator posiada obowiązek lub uprawnienie do przetwarzania wynikające z przepisów prawa, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (podstawa wynikająca z przepisów prawa).
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z udostępnionych zbiorów – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 r., z poźn. zm., art. 4.1 oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 r. z poźn. zm., art.13.1.
Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. Jeżeli obowiązek podania wynika z przepisów prawa podanie danych będzie obowiązkowe. Informacja o obowiązku podania danych będzie przekazana podczas zbierania danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, podmiotom świadczącym usługi prawne na podstawie umów powierzenia danych osobowych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowej.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Uprawnienia dotyczące danych osobowych

Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skip to content