Regulamin Konkursu Plastycznego pt.
„Moje bezpieczne miejsce w gminie Ryn”

1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z pomocą dorosłych (całych rodzin) zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ryn.
3. Konkurs podzielony jest na kategorie wiekowe:
a) dzieci w wieku przedszkolnym
b) klasy I – III
c) klasy IV – VI
d) klasy VII – VIII

4. Celem konkursu jest rozwijanie i prezentacja pasji plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukazanie alternatywy spędzenia wspólnie czasu wolnego.

5. Technika wykonywania prac:
a) prace wykonane w formacie płaskim A3, makieta przestrzenna o podstawie max A3
b) dowolność użytych materiałów.

6. Prace z metryczką ( imię nazwisko, wiek autora/ów, nr telefonu do rodziców/opiekunów prawnych) należy dostarczyć do dnia 14.12.2023r. do godziny 17.00 do siedziby Regionalnego Parku, Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie, ul. M. Kopernika 16, 11-520 Ryn.

7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie wystawy pokonkursowej, która odbędzie się 18.12.2023r. godzina 17.00 w siedzibie RPEKiT w Rynie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego podziału nagród.

9. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

Udział w konkursie oznacza akceptacje zasad Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych konkursu.

Zadanie sfinansowane z budżetu Gminy Ryn w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii
i uzależnieniom behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022-2025.

Skip to content